STYRDOKUMENT


Syfte
Nätverket 50/50 arbetar för en jämställd musikscen, som resurs och kompetensbank för olika instanser samt erfarenhetsutbyte medlemsorganisationer emellan.


Vision och mål

Nätverket 50/50s vision och mål är en jämställd musikscen där en musiker är en musiker.


Metoder
Erfarenhetsutbyte
Kunskapsöverföring
Internt och externt påverkansarbete
Stötta varandra
Bära frågan inom våra egna organisationer
Kompetensutveckling


Målgrupp
Primär målgrupp: medlemsorganisationerna.
Sekundär målgrupp: branch, media, kommuner och situationsbaserat utifrån aktuella händelser.


Organisering
Nätverket 50/50 är ett nationellt nätverk bestående av rikstäckande och regionala medlemsorganisationer och består av en representant och en suppleant från varje medlemsorganisation. Styrdokument kan bara ändras efter gemensamt beslut av  nätverket.

Nätverket träffas fyra gånger per år och har kontinuerlig mejlkontakt. Första mötet varje år gås styrdokumentet igenom för aktualisering och intern förankring i nätverket. För att bli medlem krävs ett påskrivet medlemsavtal, där medlemsorganisationen förbinder sig att följa de riktlinjer som finns inom Nätverket 50/50, samt att betala överenskommen årlig avgift (sedan 2011: 2000kr). Dessa avgifter hanteras tills vidare av en av medlemsorganisationerna, KulturUngdom.

Arbetsgrupper bildas för speciella aktiviteter. Dessa avrapporterar till nätverket. Nätverket finns så länge intresse finns. En eventuell avveckling sker efter majoritetsbeslut på två på varandra följande medlemsmöten.


Medlemskap

 • Riktlinjer för medlemskap:
  • Att en vill jobba för och med nätverkets vision inom sin organisation och andra nätverk.
  • Att en godkänner styrdokumentet.
 • Att medlemsorganisationen aktivt deltar i de projektsatsningar som nätverket gör genom spridning av material, innehåll och kunskap.
 • Att medlemsorganisationen bidrar med kunskap, erfarenheter och utbyten av detta.
 • Att medlemsorganisationen har en intention och en konkret möjlighet att delta på nationellt plan.
 • Att en årlig medlemsavgift betalas (faktureras från KulturUngdom). Denna fastställs av nätverket.
 • Organisationer, föreningar och företag kan bli medlemmar.


Egeninsats

Vi utgår från en aktiv representation för att främja nätverkets utveckling.

 • Att varje organisation är representerad på styrgruppens fyra möten per år.
 • Aktivt delta i mejlkonversationer rörande nätverket 50/50.
 • Arbetstid som tillbringas på möten och aktiviteter med eller för nätverket (minst 6 tim/månad).
 • Köpa/sälja in nätverkets utbildningar och/eller seminarier.
 • För projekt inom 50/50 som t ex konferenser kan medlemmarna bli ombedda att gå in med ekonomiskt bidrag efter beslut av styrgrupp.


Ekonomi

Nätverket finansieras av medlemsavgifter samt av de ev uppdrag som nätverket får. Samordnare ansvarar för att ha koll på ekonomin och att rapportera till nätverket på varje möte. Tills vidare erbjuder sig KulturUngdom att handha ekonomin och presentera rapporter vid behov.


Arbetsklimat

Nätverket bygger på engagemang och delaktighet. Nätverket arbetar efter demokratiska principer, och följer utefter dessa formulerade riktlinjer som ska gynna nätverkets samtals- och mötesklimat.

Beslutsfattande

Varje medlemsorganisation har en röst i nätverket. Majoritetsbeslut gäller med enkel majoritet av de som närvarar på mötet. Större beslut gällande Nätverket 50/50 fattas av närvarande på möten där minst tre medlemsorganisationer ska vara närvarande. Målet är att alla beslut fattas på mötena och protokollförs. Mindre beslut däremellan fattas via e-post eller av arbetsgrupper.


Arbetsgrupper

Arbetsgrupper formas för olika aktiviteter och ansvarar för att föra arbetet framåt och rapportera till resten av nätverket. Samordnaren ansvarar för förvaltning av nätverket, att vara sammankallande till möten samt deltar i arbetsgrupper


Representera nätverket

Alla medlemmar kan och ska representera nätverket 50/50, genom att aktivt sprida information om vad som görs, delta i nätverkets satsningar och rekrytera nya medlemmar.  Medlemmars förslag på aktioner skall alltid kommuniceras med och godkännas av styrgruppen innan de startar.

Välkommen!